O projekcie

  W dniu 12 kwietnia 2018 roku została zawarta pomiędzy Wodociągami Dębickimi Sp. z o.o. a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowa o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0019/17-00 Projektu „Rozwój gospodarki wodno-ściekowej miasta Dębica z modernizacją oczyszczalni ścieków” w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

  Całkowita wartość projektu: 54 479 510,18 zł
  Wartość kosztów kwalifikowanych: 44 324 480 zł
  Wartość wydatków kwalifikowanych: 33 243 360 zł
  Kwota dofinansowania ze środków Funduszu Spójności: nie więcej niż 28 256 856 zł
  Okres realizacji: 2018-2022

   

  Zakres projektu

  Przedsięwzięcie podzielono na 5 zadań budowlanych:

  1. Modernizację oczyszczalni ścieków w Dębicy
  Zadanie dotyczy przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków komunalnych dla aglomeracji Dębica i obejmuje: budowę nowych obiektów wraz z wykonaniem instalacji oraz dostawą i montażem urządzeń oraz modernizację istniejących obiektów oczyszczalni ścieków (przebudowę, remont, wymianą urządzeń oraz rozbiórkę piaskowników wirowych i komory połączeniowej).
  2. Modernizację stacji uzdatniania wody w Dębicy
  W ramach zadania zostanie: wybudowany zbiornik wody czystej o pojemności do 3000 m3 wraz rurociągami technologicznymi, wymienione pompy w pompowni pośredniej, przebudowany budynek filtrów węglowych, modernizacja układu mieszaczy oraz wymiana istniejących rurociągów technologicznych.
  3. Budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Sportowej i Słonecznej w Dębicy o łącznej długości 0,65 km.
  4. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompowniami ścieków przy ul. Łukasiewicza, Energetycznej i Granicznej w Dębicy o łącznej długości 3,30 km.
  5. Modernizację sieci kanalizacyjnej metodą bezwykopową w Dębicy. Zadanie realizowane będzie w 2 etapach:
  • I etap – obejmuje modernizację kanalizacji sanitarnej przy ul. Kosynierów Racławickich o długości 0,62 km,
  • II etap – obejmuje modernizację kanalizacji sanitarnej w różnych częściach miasta Dębica o długości 5,96 km.

  6. Budowę kanalizacji sanitarnej na ul. Wilhelma Macha w Dębicy o łącznej długości 0,95 km.

  7. Modernizację wydzielonych komór fermentacyjnych WKF na Oczyszczalni Ścieków w Dębicy.

  W ramach projektu zakupiony zostanie także samochód specjalistyczny przeznaczony do czyszczenia sieci oraz do transportu ścieków oraz wdrożony inteligentny system zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi.

   

  Cel projektu

  Celem projektu jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Dębica.

  • Budowa i modernizacja systemu kanalizacji zbiorczej przyczynią się do ochrony środowiska przed zanieczyszczeniem, do wzrostu stopnia skanalizowania aglomeracji oraz zniweluje dopływ wód infiltracyjnych do oczyszczalni.
  • Modernizacja oczyszczalni ścieków umożliwi podwyższenie efektywności usuwania azotu ogólnego, podwyższenie efektywności usuwania piasku, zapewnienie oszczędności wody, zwiększenie efektywności instalacji umożliwiającej odzysk biogazu w procesach przeróbki osadów ściekowych oraz jego wykorzystanie do produkcji energii cieplnej i/lub elektrycznej, usprawnienie pracy istniejących obiektów oraz podwyższenie niezawodności eksploatacyjnej oczyszczalni.
  • Realizacja modernizacji Stacji Uzdatniania Wody ma służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkańców aglomeracji związanych z ilościową oraz ciągłą dostawą wody przeznaczonej do spożycia o wymaganej przepisami prawa jakości.
  • Wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi zapewni oszczędności zasobów (oszczędność wody, monitorowanie przecieków, strat wody z sieci wodociągowych), przyczyni się też do zapewnienia ograniczenia infiltracji wód do sieci kanalizacyjnych oraz monitorowanie wycieków ścieków do środowiska. Zakup samochodu specjalistycznego przeznaczonego do czyszczenia sieci oraz do transportu ścieków poprawi funkcjonowania systemu kanalizacji sanitarnej.

   

  Zakładane rezultaty Projektu

  Zaplanowane w ramach Projektu działania po ich realizacji wpłyną na:

  • zwiększenie liczby nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej, którzy zostaną przyłączyli się do sieci o 343 osób
  • zwiększenie liczby dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków o 343 osób
  • Ilość uzdatnianej wody po zakończeniu projektu – 2 423 269 m3/rok

  W wyniku realizacji Projektu zostanie:

  • wybudowana kanalizacja sanitarna o długości 4,90 km
  • przebudowana kanalizacja sanitarna o długości 6,58 km
  • przebudowanych oczyszczalnia ścieków komunalnych
  • wsparta stacja uzdatnia wody
  • wdrożony inteligentny system zarządzania siecią wodno-kanalizacyjną