Witamy na stronie projektu

    Witamy na stronie internetowej Projektu pn. „Rozwój gospodarki wodno-ściekowej Miasta Dębica z modernizacją oczyszczalni ścieków”

    Projekt korzysta z dofinansowania w kwocie 28 256 856 PLN pochodzącego ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

    Celem projektu jest wzrost stopnia skanalizowania aglomeracji Dębica, zwiększenie liczby ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków komunalnych, zwiększenie efektywności istniejącej oczyszczalni ścieków, zniwelowanie dopływu wód infiltracyjnych do oczyszczalni, ochrona zdrowia ludzkiego oraz oszczędne i racjonalne wykorzystania zasobów naturalnych.